Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
A tudós feladata a keresés,
szüntelen kutatás.
/Pheidiasz/
2011. július 22.  
 A *OP projektekről... 
   
Több részletben kerültek kiadásra a Magyar Közlönyben az ÁROP és EKOP projektekre vonatkozó információk, a fontos adatokat a 2011. június 15-én megjelent 2011. évi 64. szám és 2011. július 18-án megjelent 2011. évi 84. szám tartalmazza. Megpróbáltam megfogalmazni egy-egy mondattal (most véleményezés nélkül), hogy az egyes projektek címei a leírások szerint mit is takarnak. Ha a feladatokat jól hajtják végre, akkor valóban lehet esély arra, hogy egyszerűsödjön a közigazgatás világa, gyorsabb legyen az ügyintézés.

A Kormány 1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi akciótervének elfogadásáról

 • Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja
  Egységes pénzügyi, ügyviteli, HR, beszerzési, nyilvántartási rendszert hoznának létre szabványos interfészekkel.
 • E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ létrehozása
  A szabad szoftverek kapcsán bizonyos termékek honosítása, fejlesztése, oktatása támogatott lenne.
 • A hivatalos lapok kiadási folyamatának modernizálása
  A Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő kiadásának folyamatai modernizálásra kerülnének.
 • Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására
  Szakrendszerek fejlesztése, e-ügyintézési funkciók beépítése lenne a cél.
 • A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret
  Alapvetően az építésügyhöz kapcsolódó szakrendszerek interoperabilis interfészei kerülnének kidolgozásra.
 • Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató ASP rendszer
  A posta elektronikus szolgáltatásaihoz integrálódó, aukciós oldalakra jellemző funkciókat (licit) is tartalmazó rendszert fejlesztetnének ki.
 • Központi HR rendszer továbbfejlesztése
  A továbbfejlesztés irányairól nem árulnak el sokat, csak annyit, amennyit a cím is tartalmaz.
 • Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
  A papír alapú iratok elektronizálására (scan), metaadatolására és elektronikus aláírására szolgáló rendszert alakítanának ki, hogy könnyebb legyen a hiteles iratok küldése (és tárolása) a közigazgatás és az állampolgárok között (mindkét irányban).
 • Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés (HR, gazdálkodás, inzérményi működtetés, iratkezelés)
  A megnevezett területeken központosítást hajtanának végre.
 • Határon túli magyarságot szolgáló közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése
  A továbbfejlesztés irányairól nem árulnak el sokat, csak annyit, amennyit a cím is tartalmaz.
 • Központi Illetményszámfejtési Rendszer
  A továbbfejlesztés irányairól nem árulnak el sokat, csak annyit, amennyit a cím is tartalmaz.
 • A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése
  Veszélyes anyagok közúti szállításához kapcsolódó logisztikai, katasztrófa-elhárítást koordináló rendszert fejlesztenének ki.
 • Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása
  A jogalkotási folyamatot (pl. véleményezés), illetve a hatások, célkitűzések elérésének vizsgálatát támogató rendszert állítanának fel.
 • ESR - az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer
  A 112-es segélyhívószám hátterében a különböző szervezetek koordinációját elősegítő rendszer kerülne kialakításra.
 • Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása
  A különböző rendszerek, adatbázisok felé interoperabilis interfésszel rendelkező ügyfélszolgálati folyamatokat támogató rendszer jönne létre.
 • Telefonos ügyfélszolgálat megújítása
  Az SLA-szint megemelését lehetővé tevő rendszer jönne létre.
 • Adózói életúttal kapcsolatos információk elérhetővé tétele
  Az ügyfelek számára ismertté válhatna az adózói életút.
 • Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása
  A floppy-s, NYENYI-s folyamatokat újítanák meg alapozva az e-kézbesítési rendszerre és az e-TAJ kártyára.
 • Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés ügyfélkapcsolati fejlesztése
  Az ügyfelek számára elérhető lekérdező felületet is létrehoznának ennél a rendszernél.
 • Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre
  Szakrendszerek fejlesztése, e-ügyintézési funkciók beépítése lenne a cél.
 • A szakrendszereknek (beleértve az igazságszolgáltatást is) a módosult követelményeknek való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt keret
  Az e-Kirendeltség projektet, földhivatali folyamatokat és egészségügyi rendszerek adatkezelését módosítanák.
 • Teljeskörű ügyfélazonosítás
  A közigazgatási rendszer felé történő hitelesítési megoldások körét bővítenék, felállításra kerülne egy közigazgatási CA is, amely végtanúsítványokat is bocsátana ki.
 • E-befogadás
  Az állampolgárok okostelefonjaira, táblaszámítógépeire történő fejlesztéseket végeztetnének el, hogy könnyebb legyen a kapcsolattartás.
 • Postai agóra
  Elsősorban kistelepülések közigazgatási ügyintézését segítené elő.
 • Mobil szélessávi elérés a rurális területeken (előkészítés)
  Az e-közigazgatási rendszer mobilhálózaton keresztüli interfészének lehetőségeit vizsgálnák meg.
 • Önkormányzati ASP központ felállítása
  A Közép-magyarországi régióra vonatkozó ASP-központot hoznának létre.
 • A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban.
  A Közép-magyarországi régióra vonatkozó korszerűsítést hajtanának végre.
 • Adóigazgatási szakrendszerek integrációja
  A Közép-magyarországi régióra vonatkozó korszerűsítést hajtanának végre.
A Kormány 1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és a 2009-2010. évi akcióterv módosításáról

 • Állami jogérvényesítési eszközrendszer korszerűsítése
  Szankcionálás helyett motivációs eszközök bevetése kerülne előtérbe a jogérvényesítés kapcsán.
 • Szakterületi szolgáltatási sztenderdek, e-közigazgatási sztenderdek kidolgozása
  Egységes szolgáltatási szintek, költségszámítások, munkaköri elvárások, munkaköri költségek kerülnének kialakításra.
 • Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése, egyszerűsítés koordinációja
  A jelenlegi közigazgatási ügymenetek adminisztrációját csökkentenék, hogy lehetőleg minél kevesebbett és kevesebb helyen kelljen sorbanállni, illetve valóban csak azokat az adatokat kérje be a közigazgatás az állampolgártól, amelyeket még nem tud. Ez a lépés még nem szól az ügymenet lépéseinek elektronizálásáról.
 • Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálata
  Több jogszabály átfogó felülvizsgálata, módosítása annak érdekében, hogy az e-ügyintézés lehetősége megjelenjen szélesebb körben.
 • Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése
  Egységes szempontrendszer kerülne kialakításra a közigazgatási hatásvizsgálatokhoz kapcsolódóan.
 • Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia régiókban
  A közigazgatásban a több, különböző adatbázisban szereplő cím helyett egy helyen, egységes formátumban kerülnének tárolásra ezen adatok, hogy a rendszerek interoperabilitása biztosított lehessen.
 • Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-politika kapacitásának biztosítása
  Mentorok kerülnének képzésre, akik segítenék a hátrányos helyzetűeket.
 • Kormányhivatalok szervezetfejlesztése
  Új szervezeti modell kerülne kialakításra.
 • Szervezeti teljesítmény növelése
  Egységes teljesítmény-mérési módszertan kerülne kidolgozásra.
 • Távmunka elterjesztése
  A távmunka jogszabályi környezete részletesen kerülne kidolgozásra, elsősorban a szülési szabadságról a munka világába visszatérő nők csoportjának érdekeit szem előtt tartva.
 • Minőségmenedzsment eszközök fejlesztése
  A közigazgatásban ISO 9001, vagy ahhoz hasonló minőségirányítási szabályok kerülnének előírásra és betartatásra, folyamatok tisztázásra.
 • Közigazgatási tevékenységek költségalapú meghatározása
  Egységes módszertan kerülne kidolgozásra, amely alapján az egyes tevékenységekhez költségelemeket tudnak rendelni.
 • Az alaptörvényből és a sarkalatos törvényekből adódó feladatok ellátása
  A felsorolt törvények közül kiemelten a Ket. folyamatainak szabályozása kerülne megvalósításra.
 • Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása
  A címeket tartalmazó mellett a többi közigazgatási adatbázis adatainak tisztítása, adattípusok értékeinek egységesítése, egységes struktúrák esetén adatok migrálása valósulna meg.
 • Ágazati prioritásokat megvalósító kiemelt projekt keret
  Több témát is felkarolna, e-közigazgatás szempontjából elsősorban "a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata" lehet érdekes.
 • Önkormányzatok új feladatainak ellátását támogató pályázat a konvergencia régióban
  Stratégiai tervezésnél hosszabb távon gondolkodnának előre.
 • Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás
  Az e-közigazgatási lehetőségek kerülnének megismertetésre a potenciális felhasználókkal.
 • Jogalkalmazás javítása
  Egységes jogalkalmazás feltételeinek, módszereinek kidolgozása lenne a cél.
 • Új közigazgatási életpálya
  A közigazgatásra jellemző az alkalmazottak magas átlagéletkora ("nyugdíjas állás"), ami néhány éven belül problémákhoz vezethet, ezért fiatalok számára tennék vonzóvá a feladatokat.
 • Roma felzárkózás módszertani támogatása
  A több nemzeti kisebbség közül a romákra koncentrálva dolgoznának ki új lehetőségeket.
 • Elektronikus képzési anyagok készítése
  Új e-learning anyagok készülnének a közigazgatási alkalmazottak számára, hogy szakmai tudásukat tudják fejleszteni.
 • Távoktatás és öntanulás támogatása
  Új e-learning támogató rendszer kialakítása és bevezetése.
Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info